onsdag 27. oktober 2010

Konflikt om 1 av 3 lokalsykehus


AFTENPOSTEN En ny bølge av sentralisering er på vei i Sykehus-Norge. Det skaper opprivende konflikter i alle landsdeler - og mellom regjeringspartnerne Ap og Sp.

Kysten rundt, i alle landsdeler, pågår det nå opprivende konflikter om hvordan Sykehus-Norge skal organiseres.
En oversikt Aftenposten har utarbeidet, viser at så mange som en tredjedel av de rundt 50 lokalsykehusene i Norge nå er gjenstand for konflikt: Enten på grunn av planer om nedleggelse, eller i forbindelse med endringer i fordelingen av oppgaver mellom sykehusene som er til vurdering.

Mange av avgjørelsene treffes i høst. Ap og Sp står steilt mot hverandre om hvordan Regjeringen skal forholde seg til konfliktene.

Ny bølge
Norske sykehus gjennomgikk på 1990-tallet en betydelig sentralisering. 17 sykehus ble omgjort til syv enheter. Over 40 prosent av alle norske sykehus ble berørt.

Nå står mange, store omorganiseringer igjen på dagsordenen, bekrefter professor Terje P. Hagen ved Institutt for helse og samfunn.
- Vi er nå på vei inn i en ny bølge av større endringer. Det er et tydelig utviklingstrekk i alle de fire regionale helseforetakene, sier Hagen.

• I Nord-Norge skal det denne høsten avgjøres hvilke lokalsykehus som skal ha beredskap for alvorlig skadede pasienter.
• Innen få måneder skal det avgjøres om sykehusene i Molde og Kristiansund skal samles.
• Før jul skal styret i Helse Vest behandle vedtaket i Helse Førde om å legge ned sykehusene i Lærdal og Nordfjordeid.
• På Sørlandet er det arrangert flere fakkeltog og folkemøter i høst i forsvar for sykehuset i Arendal.
• 40.000 underskrifter er til nå samlet inn for å på overtid hindre at Aker sykehus legges ned neste år.

I alle de fire regionale helseforetakene legges nå strategier eller investeringsplaner for det neste tiåret.

I dette arbeidet er sykehusstruktur et viktig - og konfliktfylt - tema. Alle har også til vurdering konsekvensene av Helsedirektoratets nye og skjerpede kvalitetskrav til fødeavdelinger. At det nå kreves gynekologer og anestesipersonale på vakt på alle fødeavdelinger, innebærer at flere fødetilbud kan bli sentralisert.

Politisk splittelse
Innad i Regjeringen er Ap og Sp motparter i en tilspisset konflikt om organisering av sykehus. Sp - med støtte fra SV - vil at Stortinget skal kunne gripe inn direkte i mange av de pågående konfliktene.

Ap vil sikre de regionale helseforetakene handlingsrom til å gjøre omorganiseringer av hensyn til kvaliteten på tilbudet.

Dragkampen om dette var hovedårsaken til at ny nasjonal helse- og omsorgsplan nylig ble forsinket. Og Regjeringen er heller ikke enig innad om hvordan den nye planen skal tolkes. Den er, ifølge helseministeren, den viktigste retningsviseren for utviklingen av sykehussektoren i fremtiden.

- Et klart signal om sterkere politisk styring. En halv seier for Sp. Slik beskriver Liv Signe Navarsete (Sp) planen som nå er på høring.

- Planen innebærer en videreføring av dagens politikk, sier derimot statsminister Jens Stoltenberg (Ap) på spørsmål om hva som er nytt når det gjelder sykehusstruktur og styringen av helseforetakene.

Flere styremedlemmer i de regionale helseforetakene som Aftenposten har snakket, tråkker Sp på tærne ved å slå fast at de ikke ser på planen som et hinder for å gå videre med planlagte omorganiseringer. Men de har merket seg at Sp er ivrigere i tjenesten.

- Det strammer seg til. Sp er mer på krigsstien nå og presser helsedepartementet hardere, sier et sentralt styremedlem.

Argumentene som anføres for færre og større sykehus, er bedre faglig kvalitet og mer effektiv bruk av ressursene. Motstandernes fremste bekymring er dårligere nærtilbud og lang reisevei.

Seigpiner
Legeforeningen mener den interne splittelsen i Regjeringen forsterker konfliktene kysten rundt.

- Organiseringen av sykehusvesenet i Norge er i støpeskjeen nå. Det vekker sterke følelser, både blant pasienter og ansatte. Men helseministeren er uklar når det gjelder helt grunnleggende spørsmål, for eksempel om hvilke nasjonale minstekrav som skal stilles til lokalsykehus. Denne uklarheten er en viktig grunn til alle de opprivende konfliktene rundt sykehusene som utspiller seg nå, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen. Hun etterspør en nasjonal plan for sykehussektoren.

- I fraværet av en slik avklaring, tappes nå mange sykehus og institusjoner gradvis for oppgaver. Regjeringen sier den ikke vil legge ned lokalsykehus, men det er det som i realiteten skjer. Vi må innse at noen sykehus bør legges ned mens andre lokalsykehus må rustes opp. En overordnet debatt om det er overmoden, sier Janbu.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

• Papirutgaven av Aftenposten kan kjøpes som pdf-fil, klikk her for å komme til salgssiden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar