mandag 11. oktober 2010

Statsbudsjettet: Etterlyser tydeligere ansvars- og oppgavefordeling i helsetjenesten


DEN NORSKE LEGEFORENING - Å innføre et nytt behandlingsnivå, lokalmedisinske sentra, uten en tydelig oppgavefordeling, kan skape usikkerhet i befolkningen.

Det sier president Torunn Janbu om statsbudsjettet. - Tydelig oppgavefordeling er også avgjørende for at helsepersonell skal kunne samhandle godt. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til samhandlingsreformen med ytterligere 200 millioner kroner, til totalt 580 millioner kroner. Økningen skal blant annet brukes til å styrke tilskuddsordningen til lokalmedisinske sentra.

- Vi mener det må foreligge en grundig vurdering før det settes i verk strukturendringer. Hovedgrepet for bedre samhandling er først en tydeligere ansvars- og oppgavedeling mellom og innad i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Janbu.
- Legeforeningen har etterlyst behovet for en nasjonal sykehusplan hvor det klart fremgår hvilke tjenester du kan forvente å få på sykehus samt lokalisering. Noen lokalsykehus vil måtte legges ned, andre styrkes, men en plan vil gi forutsigbarhet. Ny arbeidsdeling med kommunene må også inngå i en overordnet plan. Først da kan vi vurdere behovet for et eventuelt nytt institusjonsnivå, utdyper hun.

Legeforeningen har over lengre tid påpekt at «halvannenlinjetjenester» eller intermediære nivåer ikke nødvendigvis vil bidra til bedre samhandling, men kan skape nye samhandlingsflater og økte samhandlingsbehov for en del oppgaver.

Bevilgningen som foreslås skal forberede kommunene på samhandlingsreformens oppstart i 2012. Det innebærer at kommunene i 2011 skal stimuleres til å inngå samarbeid med andre kommuner, helseforetak og utdanningssektoren om planlegging og utvikling av samhandlingstiltak. Videre skal kommunene bygge opp kompetanse innen planlegging og styring for å møte endrede rammevilkår fra 2012.

• Les saken på sidene til Den norske legeforening ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar