torsdag 14. oktober 2010

Statsråden svarer Starheim om Nordfjord sjukehus


Brev til Stortinget , 14.10.2010
Spørsmål nr. 39 til skriftlig besvarelse

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 7. oktober 2010 vedlagt følgende spørsmål til skriftelig besvarelse fra stortingsrepresentant Åge Starheim:

Eg viser til brev frå Nordfjordrådet til helse- og omsorgsministaren med krav frå Nordfjordrådet om at den pågåande nedlegginga av Nordfjord Sjukehus vert stogga. I brevet går det frem at repr. frå Nordfjordrådet har vore i departementet og fått sterke lovnadar og forsikringar som ikkje harmonerar med det som no skjer i helseføretaket. Når slike lovnader er gjeve frå statleg styresmakter har eg følgjande spørsmål: Vil statsråden no gripe inn og stogge nedlegginga/nedbemanninga av Nordfjord Sjukehus?

Svar:
Jeg har i enhver sammenheng uttrykt regjeringens politikk på området. Regjeringen er klar på at ingen lokalsykehus skal legges ned, og at en fremdeles skal ha sykehus på alle de tre stedene det er lokalsykehus i Sogn og Fjordane i dag; Førde, Nordfjordeid og Lærdal.

Det jeg i tillegg har sagt er at vi kommer til å ha et indremedisinsk tilbud både på sykehuset i Lærdal og i Nordfjordeid, slik at en skal kunne ta seg spesielt godt av pasienter med kroniske sykdommer også ved akutt forverring av sykdommen. Når det gjelder fødetilbudet, så er det lagt opp til at Helse Vest RHF utarbeider en helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet innen 15. november 2010. Denne planen skal legges fram for departementet. Dette er et ledd i oppfølgingen av Stortingets behandling av fødemeldingen i fjor.

Jeg har en klar forventning til at styrene for de regionale helseforetakene og underliggende helseforetak har fanget opp de politiske signalene som er gitt i saken, men jeg vil samtidig gjøre det klart at jeg som helse- og omsorgsminister alltid vurderer om saken er av en slik karakter at den skal videre inn til departementet.

Til slutt vil jeg minne om at saken om framtidig organisering av sykehustilbudet i Sogn og Fjordane skal behandles i Helse Vest RHF i løpet av høsten.

Med vennlig hilsen
Anne-Grete Strøm-Erichsen

• Les saken på Helse- og omsorgsdepartementets sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar