onsdag 6. oktober 2010

Nytt helsetjenestenivå ingen god løsning


DAGENS MEDISIN Legeforeningen er skeptisk til å innføre enda et helsetjenestenivå – lokalmedisinske sentra – før det er laget en plan for hvem som gjør hva.

Legeforeningens president, Torunn Janbu, sier til Dagens Medisin at det er en dårlig idé å innføre enda et helsetjenestenivå før man har fått en tydelig ansvar- og oppgavefordeling mellom sykehus og primærhelsetjeneste.

Må først vite hvem som skal gjøre hva
– Å innføre et nytt behandlingsnivå før man har klarlagt hvem som gjør hva vil skape uforutsigbarhet for pasientene og usikkerhet i befolkning, sier Janbu, som mener at helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen må ta seg tid til å vurdere dette til etter at oppgavene er fordelt.

Hun mener at det blant annet må defineres hva et sykehus er før man innfører lokalmedisinske sentra, slik regjeringen går inn for som et samhandlingstiltak i budsjettforslaget.
– Tydelig oppgavefordeling er også avgjørende for at helsepersonell skal kunne samhandle godt. Det blir ikke lettere å samhandle med enda en samhandlingsflate, spår presidenten.

Hun mener at man også må bygge på det som fungerer godt, blant annet i fastlegeordningen.

Tydelig oppgavefordeling er avgjørende
Regjeringen har foreslått å øke bevilgningen til samhandlingsreformen med ytterligere 200 millioner kroner, til totalt 580 millioner kroner. Økningen skal blant annet brukes til å styrke tilskuddsordningen til lokalmedisinske sentra.
– Vi mener at det må foreligge en grundig vurdering før det settes i verk strukturendringer. Hovedgrepet for bedre samhandling er først en tydeligere ansvars- og oppgavedeling mellom og innad i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Janbu.

Etterlyser nasjonal sykehusplan
Legeforeningen har tidligere etterlyst behovet for en nasjonal sykehusplan, hvor det klart fremgår hvilke tjenester man kan forvente å få på sykehus samt lokalisering.
– Noen lokalsykehus vil måtte legges ned, andre styrkes, men en plan vil gi forutsigbarhet. Ny arbeidsdeling med kommunene må også inngå i en overordnet plan. Først da kan vi vurdere behovet for et eventuelt nytt institusjonsnivå, utdyper hun.

Bedrer nødvendigvis ikke samhandlingen
Legeforeningen har over lengre tid påpekt at «halvannenlinjetjenester» eller intermediære nivåer ikke nødvendigvis vil bidra til bedre samhandling, men kan skape nye samhandlingsflater og økte samhandlingsbehov for en del oppgaver.
– Å satse på lokalmedisinske sentra er ikke riktig, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt, sier Torunn Janbu til Dagens Medisin.

• Les saken i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar