tirsdag 26. oktober 2010

PLAN FOR STRATEGISK UTVIKLING I HELSEFORETAK FORUTSETTER FORPLIKTENDE OG AVTALEBASERT SAMHANDLING MED KOMMUNENE I OPPTAKSOMRÅDET


DETTE BREVET FRA DE 15 ORDFØRERNE I AGDER TIL STYRET I SØRLANDET SYKEHUS KAN VÆRE TIL INSPIRASJON OG EKSEMPEL FOR LOKALPOLITIKERE I ALLE KOMMUNENE SOM BERØRES AV KUTT OG NEDBYGGING SOM ER DELER AV HELSEFORETAKENES STRATEGIPLANER

Styret i Sørlandet sykehus HF

Saksbehandlingsfeil i saken: Slagbehandling i Agder (sak 96.10)

Ordførerne i Aust-Agder ber om at saken utsettes. Dette fordi kommunene ikke er konsultert i planleggingen av endringen, noe som er i strid med ”Plan for strategisk utvikling 2009-2020 Helse Sør-Øst, Veileder for utforming av oppfølgingsplan” av 25.mai 2009. I henhold til dokumentets grunnleggende føringer og premisser skal planlegging og utvikling av tjenestetilbudet i det enkelte sykehusområde skje i ”en forpliktende og avtalebasert samhandling med kommunene i opptaksområdet”.

I henhold til nevnte dokument er kommuner og helseforetak likeverdige avtaleparter. Det heter i dokumentet: ”Eksisterende avtaler mellom helseforetak og kommuner/bydeler skal videreutvikles slik at de sikrer klar fordeling av ansvar, gjensidig kompetanse- og informasjonsutveksling, mulighet for deltakelse i hverandres planprosesser og plikt til å vurdere konsekvenser for hele behandlingskjeden ved endringer i egne tjenester”.

Vi kan ikke se at det har vært drøftinger mellom helseforetaket og kommunene i opptaksområdet om denne saken. Saken er heller ikke drøftet i Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS). Konsekvensene for hele behandlingskjeden er ikke vurdert. Vi er bekymret for at kommunenes behov for ressurser til pleie og omsorg vil stige som følge av forslaget. Vi ber derfor om at saken ikke styrebehandles før konsekvensene for kommunene er utredet. Vi vil til slutt peke på at samhandling mellom helseforetak og kommuner vektlegges stadig sterkere. Kommunene ønsker og forventer å delta i de kommende planprosessene knyttet til strategiplanen.

Aust-Agder, den 24. oktober 2010

Arendal kommune, Torill Rolstad Larsen, ordfører
Evje og Hornnes kommune, Bjørn Ropstad, ordfører
Froland kommune, Sigmund Pedersen, ordfører
Grimstad kommune, Hans Antonsen, ordfører
Birkenes kommune, Arild Espegren, ordfører
Lillesand kommune, Arne Thomassen, ordfører
Iveland kommune, Ole Magne Omdal, ordfører
Bygland kommune, Knut Austad, ordfører
Valle kommune, Bjørgulv S. Lund, ordfører
Bykle kommune, Kay Arne Jeiskelid
Åmli kommune, Tellef Olstad, ordfører
Vegårshei kommune, Maya Tvedt Berli, ordfører
Gjerstad kommune, Rune Hagestrand, ordfører
Risør kommune, Knut Henning Thygesen, ordfører
Tvedestrand kommune, Jan Dukene, ordfører

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar