torsdag 14. oktober 2010

Røros: Sykehuset inn i framtida


FJELL-LJOM Framtida til Nye Røros sykehus ble født på en flyplass i New York. Mens Jan Gunnar Skogås ventet på et forsinket fly der for et par år siden, skrev han et notat som skulle legge grunnen for den nye drifta av Røros sykehus. I dag er ombygginga og omlegginga av sykehuset i full gang.

Denne uka demonteres de siste restene av de to operasjonsstuene fra St. Olavs Hospital som skal gjenoppbygges ved Røros sykehus. Grunnarbeidene på uteterrassen der bygget skal oppføres, er ferdig og monteringa kan begynne så snart de siste delene fra Trondheim er på plass ved sykehuset. Mesteparten av utstyret er alt fraktet til Røros og ligger klar for oppbygginga.
Samtidig pågår renovasjon og ombygging inne i sykehuset der flere av de gamle sengerommene nå er ryddet og vegger tatt ned. Den ene av de gamle operasjonsstuene blir gjort om til skiftestue som også blir tilgjengelig for legevakta med eget kontor og tilgang til de medisinske rommene etter behov. I første etasje blir det innredet fem nye polikliniske rom for spesialhelsetjenesten. Det blir bygget opp en ny overvåkningsavdeling i andre etasje og i første etasje blir det nye rom for poliklinisk virksomhet. Når tilbygget etter hvert kommer på plass vil de to operasjonsstuene ligge i andre etasje.

Verdens mest avanserte
Dette bygget ble oppført ved St. Olavs i 2005 og de to operasjonsstuene ble da kalt for framtidas operasjonsrom. De skulle være en forsknings- og utviklingsarena for nye behandlingsmetoder og ny medisinsk teknologi over et tidsrom på fem år. Et prosjekt som for øvrig fortsetter nå i nytt sykehus, men da integrert i de operative klinikkene ved St. Olavs Hospital.
– De ble regnet som verdens mest avanserte operasjonsrom da de ble tatt i bruk i 2005 og støttet og utviklet av både Norsk forskningsråd, SINTEF, NTNU, HelseBygg og Helse Midt-Norge, forteller Skogås som var prosjektleder for opplegget. Her ble det investert 45 millioner kroner for å lage det ypperste som lot seg skaffe av operasjonsromsutstyr og teknologi, ikke minst avansert telemedisin. Når forsøket med dette nye opplegget var over, var det meninga at hele bygget skulle rives og destrueres.
– Jeg syntes det var for galt at så store verdier bare skulle skrapes og da jeg fikk litt ekstra tid på flyplassen, satte jeg meg og kladdet et notat der jeg skisserte gjenbruk av anlegget ved Røros sykehus. Notatet tok jeg senere med til ledelsen ved St. Olavs og Helse Midt-Norge. De syntes det var interessant og ba meg arbeide videre med det, forteller Skogås som nå er avdelingssjef ved Røros sykehus. Gjennom et samarbeide med lokale krefter på Røros og ledelsen i både St. Olav og Helse Midt, kom partene fram til en løsning for videre drift i det som ble kalt Nye Røros sykehus, med bakgrunn i Mulighetsstudiet under ledelse av Helse Midt-Norge.

Det nye sykehuset
Den drifta begynte i realiteten alt i uke 37 da protesekirurgien innen ortopedi ble nedlagt. Så å si dagen etter begynte dagkirurgien for ortopediske pasienter og pasienter innenfor gynekologi, øre, nese, hals og tannbehandling. Her fortsetter også det spesialistpolikliniske arbeidet og innen ortopedi, kardiologi, dialyse, øre, nese, hals og gynekologi som før.
Til neste år blir tilbudene utvidet til å gjelde øye, hud og lunge. Flere andre spesialistpolikliniske tilbud er under utredning, blant annet geriatri, fysikalsk medisin, kirurgi, rus og voksenpsykiatri.

Når de to nye operasjonsstuene er operative på nyåret er det regnet med at Røros sykehus vil kunne behandle rundt 2 500 dagkirurgiske pasienter innenfor de tilbudene som alt er her, samt en planlagt utvidelse til også å omfatte plastikk kirurgi. Det er nesten en dobling i forhold til antall operasjoner tidligere. Dessuten er det klart at forbindelse med dagkirurgien skal Røros sykehus være et sted der Helse Midt kan sende såkalte fristbrudd-pasienter fra andre sykehus som bryter frister for behandling av forskjellige pasientgrupper.

Røros sykehus blir også spesielt på grunn av det telemedisinske utstyret som følger med. Ikke bare vil det kunne brukes under kirurgiske inngrep på operasjonsstuene, men også de poliklinisk e tjenestene vil her kunne ha direkte kontakt ned kolleger ved St. Olavs og vise samtidige bilder og video i HD-kvalitet. Gjennom slik bruk kan faktisk Røros sykehus bli en unik plass for telemedisin her i landet, og komme hele distriktet til god. Pasienter kan slippe turen til spesialist i Trondheim, men få like kyndig undersøkelse her, samtidig som det spares på transportutgifter.

Anestesi
Med en ukentlig produksjon av 45-50 kirurgiske pasienter fører det til at både anestesilege og anestesiservice kommer til å være ved Røros sykehus hele uka. Sjøl om dette opplegget først og fremst er til for planlagte operasjoner, vil den også kunne brukes dersom det skjer en ulykke der en skadet person trenger øyeblikkelig kirurgisk hjelp. Da har faktisk sykehuset plikt til å stille opp med nødvendig mannskap. I dag er det bemanning eller hjemmevakt på hverdager fram til klokka 21 for operasjonssykepleier, anestesisykepleier, røntgen og for laboratoriet til kl 20.

Vaktordningen for anestesilegen gjelder nå ut året. Stillingen medfører også ansvar for intermediærposten, men skal fra nyåret avløses av en såkalt medisinsk systemansvarlig lege som også for ansvar for intermediærposten. Den stillingen er nå lyst ut og er ventet rekruttert fra kommunehelsetjenesten.

Sjøl om de kirurgiske virksomheten begrenses til dagkirurgi, betyr det ikke at sengeposten legges ned. Her skal det være seks senger til etterbehandling og to til observasjon på den intermediære avdelingen som disponeres av kommunen(e). Tre senger står til rådighet for spesialisthelsetjenestene, recovery-enheten eller overvåkningsavdelingen ved siden av de to nye operasjonssstuene, får åtte senger. Dessuten er det avsatt to senger som kan brukes som sykehotellsenger.
– De er beregnet på pasienter som kan stelle seg selv, men som kan trenge en seng for en natt enten før eller etter en planlagt operasjon, forteller Skogås. Et slikt sykehotellopplegg kan etter hvert bli utviklet og flyttet over til et av de eksisterende overnattingsanleggene på Røros.

Framtida for Røros sykehus har bare så vidt begynt.

• Les saken i Fjell-Ljom ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar