fredag 3. desember 2010

Aker: Samhandlingsarenabløffen

LESERINNLEGG I AKERS AVIS GRORUDDALEN 3.12.2010 av Are Saastad, leder i Fagforbundet Aker sykehus

Aker sykehus som ”samhandlingsarena” er et luftslott. De som tror på dette, gir foretaksdirektørene ro til å rasere Groruddalens sykehus. Om Oslo-politikerne avblåser kampen for Aker nå, svikter de i realiteten hele byen.

Av Are Saastad, leder i Fagforbundet Aker

I november slo helseministeren fast at Aker sykehus skal bli en samhandlingsarena. Det skjedde i form av et såkalt foretaksmøte med Helse Sør-Øst. Møteprotokollen utløste glede hos Oslo-politikere som Jan Bøhler (Ap), Sylvi Listhaug (Frp) og Marianne Borgen (SV). Spesielt politikerne fra Arbeiderpartiet og SV var raske til å slå fast at sykehuset vårt nå var reddet. Oslo-partiets leder dristet seg til å kalle det hele en oppgradering av Aker. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug ble med ett også taus i sitt Aker-forsvar. Helsebyråden ser nå ut til å ha redusert sine ambisjoner for lokalsykehuset til et ”helsehus” for rehabilitering.

Ingen senger
Hva er realitetene i samhandlingsarenaen som nå omtales som Akers redning? Dessverre svært lite, bortsett fra én klar anvisning i foretaksprotokollen: Kun polikliniske tilbud skal beholdes i helseforetakets regi. Ingen senger skal videreføres. At lokalsykehuset forsvinner med dette, kamufleres av en lang og uforpliktende tirade om etablering av tilbud til ”for eksempel pasienter med rehabiliteringsbehov, livsstilssykdommer, kroniske lidelser, psykiske problemer og rusmiddelavhengighet, samt eldre med sammensatte lidelser og mennesker i livets sluttfase”. Dette høres unektelig ganske flott ut, ikke sant?

Virkeligheten er ikke like flott. Borte er Akers akuttmottak og alle medisinske og kirurgiske døgnavdelinger. Borte er Nordens største og beste urologiske fagmiljø. Borte er vår topp moderne infeksjonspost, karkirurgien, ortopedien, akuttpsykiatrien og en lang rekke andre unike døgntilbud. Lokalsykehuset Aker er med dette dødt.

Soria Moria 2 ikke for Aker?
Dette jubler nå Oslo-politikerne for. La meg minne om at Jan Bøhler for bare et år siden helt korrekt påpekte at Soria Moria 2 sier at ingen lokalsykehus skal nedlegges. ”Det må også gjelde for Aker”, sa Bøhler til Akers Avis 26. november 2009. Som vi vet, vedtok et samlet Oslo bystyre i realiteten det samme 27. januar i år. Protestvedtaket mot nedleggelse av Aker representerer et av Oslo-politikkens ”finest moments”, vil mange mene. Men hvorfor hører vi ingen politikere protestere i dag? Hvorfor er det nå åpenbart greit å nedlegge lokalsykehuset Aker? Er Soria Moria 2 endret siden januar?

Selvfølgelig ikke.

Er styret på Ahus klarsynte?
Det er i dag bare 28 dager til Ahus får ansvaret for 170.000 av Akers nåværende befolkningsgrunnlag. Samme dag – 1. januar 2011 - flyttes et budsjett på 1,8 milliarder samme vei. Er så Ahus klare til å ta over Akers pasienter? Styret på Ahus opptrer som klarsynte, og har allerede vedtatt at svaret er ja. Realiteten er at Ahus fortsatt mangler 80 sentrale fagfolk (leger og sykepleiere), på toppen av en stresset organisasjon og en uferdig bygningsmasse. Man kan ikke vedta at virkeligheten ikke finnes.

Det kan bli akutt krise 1. januar (eller 3.1, som er den tekniske datoen for overflytting av pasientene). Aker mister samtidig fem av sju medisinske poster og vesentlige deler av akuttkapasiteten. Vi vet at januar er høysesong for hjerte- og karlidelser, lårhalsbrudd og influensakomplikasjoner – med mer. Aker vil ha minimal mulighet til å hjelpe til ved et sammenbrudd i akuttkapasiteten på Ahus, og er heller ikke blitt bedt om å forberede seg på dette. Det er ikke noen kjent bufferkapasitet bygget opp på andre sykehus. Situasjonen er ute av kontroll.

Fra akutt til langvarig krise
En akutt krise vil kunne utvikle seg til å bli en langvarig situasjon i hele hovedstadsområdet. Helse Sør-Øst har hittil møtt dette med mangel på konsekvensutredninger og uholdbare befolkningsframskrivinger. Ahus er bygget for å klare sitt opptaksområdes folketall i 2015. Statistisk Sentralbyrås siste beregninger viser at Oslo og Akershus i 2030 vil ha 335.000 nye innbyggere på hovedalternativet, og 440.000 på det høyeste alternativet. Vi vet at allerede nå er Ahus’ kapasitet i ferd med å sprenges.

Akerforkjemperne har gang etter gang påvist at det eneste som kan forhindre en kollaps, er å redde Aker som fullverdig sykehus. Nedleggelsen av Aker vil raskt kunne vise seg å være det enkeltvedtaket som mest dramatisk vil redusere helsetilbudet til ikke bare Groruddalens, men hele Oslo-regionens befolkning i tiår framover.

Bløffen
Hva foretar helseministeren seg med de nærmest uoverstigelige problemene nedleggingen av Aker skaper? I den nye protokollen fra departementet heter det enkelt og greit at Helse Sør-Øst skal ”rapportere status i arbeidet med en samhandlingsarena til Helse- og omsorgsdepartementet innen 20. januar 2011”. Dette er altså det vi får: En statusrapport, 20 dager etter at Ahus har overtatt, og mens Aker-nedleggelsen er i full gang.

Inntrykket av hvor lite verdt samhandlingsarenaen er, bekreftes av ledelsen i Oslo universitetssykehus (OUS). Tillitsvalgte er denne uka orientert om at det eneste som hittil er skjedd, er at det nå er i ferd med å lages en plan for å lage en framdriftsplan for samhandlingsarenaen. Ingen møter har så langt vært avholdt. Intet samarbeid med Oslo kommune, slik departementets forutsetning synes å være, er kommet i gang.

Samhandlingsarenaen på Aker er en bløff. Det hele tegner til å bli nettopp det loppemarkedet for helse som Aker sykehus’ venner og Fagforbundet Aker advarte mot da ideen første gang ble lansert av styreleder Steinar Marthinsen i OUS i januar. Husk at foretaksdirektørene har sin egen prestisje i Aker-nedleggelsen nå. De er redde for jobbene sine, og vil ikke innrømme å ta feil før de tvinges til det, og det ikke lenger er noen vei tilbake. Slik fungerer nemlig helseforetakene, som lukkete mekanismer mest opptatt av sitt eget ve og vel. Det forunderlige er at Oslo-politikerne så glupsk ser ut til å ha svelget bløffen, og plutselig nå godtar at byens befolkning utsettes for dette gigantisk helseeksperimentet, med dets uante følger.

Forstår politikerne alvoret?
Jeg velger å tro at Oslo-politikerne ikke forstår alvoret, verken i det som er i ferd med å skje med sykehustilbudet i hovedstaden, eller med deres egne utsikter for å lykkes i neste års kommunevalg. Begeistringen for helseministerens innholdsløse samhandlingsarena tyder på meget dårlig realitetsorientering på begge felt. La oss likevel ikke avskrive dem ennå. Til det står for mye på spill – og da snakker jeg ikke om enkeltpolitikeres skjebne i valget 2011, som i denne sammenheng er totalt underordnet sykehustilbudet til kanskje så mange som mellom en og to millioner mennesker.

Aker-saken viser at sykehuspolitikken i Norge nå er uten styring. Fagforbundet Aker og Aker sykehus’ venner har tilsluttet seg den landsomfattende lokalsykehusdemonstrasjonen foran Stortinget mandag klokken 16. Vi håper å få med oss svært mange til kamp for lokalsykehuset Aker. På mandag skal Stortinget vekkes til handling, og ved det forhåpentlig også våre egne folkevalgte i Oslo.

Det er fristende å si: Bli med, eller gå av.

• Les innlegget i papirutgaven av Akers Avis Groruddalen for 3. desember 2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar