onsdag 8. desember 2010

Strøm-Erichsen freder strukturen i Midt-Norge


PRESSEMELDING FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen har i dag gitt tilbakemelding til Helse Midt-Norge på rapporten om nye Molde sjukehus.

– Jeg konstaterer at Helse Midt-Norge RHF først vil ha økonomi til å realisere et nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal 6 til 8 år fram i tid.

– I den dialogen jeg har hatt med Helse Midt-Norge RHF har jeg hele tiden framholdt betydningen av å sikre et kvalitativt godt helsetilbud, særlig med hensyn på rekruttering og å sikre robuste fagmiljøer, sier Strøm-Erichsen. I det tidsperspektivet vi nå ser for oss ønsker jeg en fortsatt dialog med Helse Midt-Norge RHF om hvordan dette kan ivaretas på en best mulig måte.

Parallelt med det arbeidet som pågår med nytt sykehus vil jeg be styret om å vurdere alternative måter å organisere sykehusene i Møre og Romsdal på slik at man ser de ulike sykehusene i fylket mer i sammenheng. Det er naturlig å avvente denne vurderingen før en tar stilling til byggeløsning og større endringer i akutt- og fødetilbud. Helse Midt-Norge må raskt sørge for nødvendig oppgradering av eksisterende bygg til foretaket har økonomi til å bygge nytt.

– Jeg er tilfreds med at styret i Helse Midt-Norge RHF vil ha stor oppmerksomhet knyttet til ventetider, kvalitet og pasientsikkerhet.

• Les pressemeldingen og hele svarbrevet til Helse Midt-Norge ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar