lørdag 4. desember 2010

Helsekamp i regjeringen


KLASSEKAMPEN Senterpartiet og SV går til sjukehuskamp mot Arbeiderpartiet og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Mandag strømmer lokalsjukehusaksjonister fra mange fylker til Oslo, for å kreve stans i prosesser som vil fjerne fødeavdelinger og akuttkirurgisk beredskap fra en rekke sjukehus.

Helsepolitikerne Kjersti Toppe (Sp) og Geir-Ketil Hansen (SV) retter nå åpen kritikk mot helseministerens håndtering av sjukehuspolitikken, og de stiller seg bak sjukehusaksjonistenes krav.

- Det er en alvorlig og veldig vanskelig politisk sak at Helse- og omsorgsdepartementets ledelse avviser krav om å la Stortinget behandle større strukturplaner i sjukehussektoren, sier Geir-Ketil Hansen, SVs stortingsrepresentant fra Nordland, til Klassekampen.

Han mener at nedleggingsplanene i helseforetakene er stikk i strid med de rødgrønnes helsepolitikk.

Statssekretær Robin Martin Kåss (Ap), som de siste dagene har besvart mediehenvendelser på vegne av statsråd Strøm-Erichsen, sa til Nationen i går at en frittstående stortingsbehandling av helseforetakenes regionale fødeplaner er uaktuelt. Det er her rasjonalisering av fødetilbudet i distriktene blir planlagt.


Mistillit
- Senterpartiet mener i likhet med SV at prosesser av denne typen må forankres i Stortinget. Behandlingen i helseforetakene oppfattes som lukket og udemokratisk. Jeg opplever rundt i landet en utbredt mistillit til selve styringssystemet i helsesektoren. Den eneste måten for å skape større ro rundt sjukehusene er å bringe vesentlige saker inn i Stortinget, for å styrke den politiske styringen og klargjøre det politiske ansvaret, sier Kjersti Toppe, Sps representantant fra Hordaland.

Hovedkravet ved mandagens demonstrasjon er at helseforetakene stanser arbeidet som pågår med strukturelle endringer som nedlegging av fødetilbud og akuttfunksjoner, fram til Nasjonal Helseplan er vedtatt av Stortinget neste år.

Regjeringen kommer ikke til å innfri dette, men regjeringspartiet Sp gir kravet sin fulle støtte.


- Uheldig
- Dette er rett og rimelig, og ikke mye å be om. Det er uheldig at regjeringen ikke innfrir et krav som er basert på sunn fornuft. Folk forstår ikke at store strukturendringer kan pågå mens Stortinget venter på behandlingen av en nasjonal helseplan. Regjeringen skal legge føringer for helseforetakene, men mange opplever at foretaksstyrene er blitt sine egne herrer og at bedriftsøkonomiske hensyn tillegges altfor stor vekt, sier Toppe.

Ap er urokkelig i sitt forsvar av foretaksmodellen, og Soria Moria II-erklæringen slår fast at denne modellen skal videreføres. Toppe sier at Sp på sin side fikk tilslutning til at Nasjonal helseplan skal bli «et mer operativt redskap for prioriteringer innenfor de samlede helse- og omsorgstjenestene. Den skal sikre god politisk styring gjennom å være et strategisk styringsdokument for helsetjenesten».

Både Toppe og Hansen mener at regjeringen har hjemmel til å styre sjukehussektoren sterkere.

- Foretaksloven legger opp til en mer aktiv styring enn det som blir praktisert av regjeringen. Loven slår fast at vesentlige endringer i tilbudet eller endringer som kan ha samfunnsmessig betydning, skal opp på foretaksmøte, der statsråden bestemmer. I regjeringens høringsbrev om helseplanen heter det at akutt- og fødetilbudet har vesentlig betydning, det skal ikke være opp til foretaksstyrene å avgjøre dette alene, sier Toppe.


Kan gripe inn
Statssekretær Robin Martin Kåss sier at statsråden er øverste ansvarlige for endringer i sjukehusstrukturen, og at departementet når som helst kan gripe inn. Han sier at dette blant annet skjedde da Aker sjukehus i Oslo ble definert som samhandlingsarena på et foretaksmøte i november.

- Vi er lydhøre for reaksjonene, og statsråden har reist mye rundt til lokalsjukehusene. Hun skal også ha situasjonen i Møre og Romsdal på sitt bord før det blir tatt avgjørelse om Kristiansund. Et godt sjukehustilbud betyr at tilbudet må tilpasses og utvikles, ut fra endringer i sykdomsbilde, alderssammensetning og kommunikasjon. Selv om regjeringen slår fast at lokalsjukehus ikke skal legges ned, åpner Soria Moria II for tilpasninger og endringer i funksjonsfordeling, sier Kåss.

• Les saken i Klassekampen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar