onsdag 8. desember 2010

Venstre krever stans i nedlegging av lokalsykehus


NATIONEN Vil ha garanti fra helseministeren

Stortingsrepresentant Borghild Tenden har sendt et brev hvor hun ber helseministeren garantere at for at det ikke gis grønt lys for nedbygging eller nedlegging av lokalsykehus før det er foretatt en uavhengig gjennomgang av konsekvensene ved de strukturendringene helseforetakene har foreslått.

- Kan statsråden garantere at regjeringen ikke vil gi grønt lys for nedbygging eller nedlegging av lokalsykehus før det er foretatt en uavhengig gjennomgang av samlet samfunnsregnskap og risikoendring for fødende og medisinske pasienter ved de strukturendringene helseforetakene har foreslått? skriver Tenden.


- Ikke tilstrekkelig
Forslag om strukturendringer i sykehus-Norge er i stor grad styrt av hva som gir lavest kostnader for helseforetakene isolert sett, ikke for helse-Norge eller samfunnet som helhet, mener Venstre.

- Ut fra et politisk synspunkt, er dette ikke tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for så alvorlige avgjørelser som nedlegging av fødetilbud og/eller hele lokalsykehus, skriver Tenden.

- Dersom kostnadene med dette bare skyves over på kommunene, eller på næringsliv og pasienter i form av økt reisetid og flere fraværsdager på grunn av lang avstand fra helsetjenestene, må dette tas med i den politisk helhetlige vurderingen som regjeringen er pålagt å gjøre, skriver hun.

- Det er på samme måte avgjørende at folk kan ha trygghet for at for eksempel nedlegging av fødetilbud ikke gir økt risiko for de fødende, og at disse vurderingene skjer i regi av en instans som er uavhengig fra de helseforetakene som har direkte økonomisk gevinst av at en slik endring skjer, skriver Tenden

Politisk sier ingen av sykehus skal legges ned, men i praksis er det nettopp det som skjer, gjennom å fjerne innhold. Vi må ha en debatt om hva som skal til for at noe skal kunne kalles lokalsykehus, mener Tenden.

- Det vi ser flere steder nå er at akuttberedskap og fødeavdeling legges ned, mens behandling av kronikere/livsstilsykdommer består. Kan det kalles et lokalsykehus?


Stemte imot reform
Venstre stemte imot sykehusreformen som innførte helseforetakene (Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)), fordi partiet fryktet at for stor avstand mellom en sentral ledelse og den enkelte sykehusavdeling vil føre til uryddige forhold og mangel på nærhet og god kontakt.

- Folkevalgt kontroll gir folk en trygghet; trygghet om å bli hørt. Det har vi mistet med foretaksmodellen, og den må vi politikere sørge for at vi gir folk, sier Tenden.

- Det vi ser nå er uryddig. Samhandlingsreformen brukes av regjeringen som et argument for å ribbe lokalsykehus for viktige funksjoner i stedet for å ta debatten om hva et lokalsykehus skal være og hvor de bør ligge. Men samhandlingsreformen handler om å styrke primærhelsetjenesten, ikke å ribbe lokalsykehus for akuttfunksjoner, sier hun.

- Det kan selvsagt være riktig ut fra en helhetlig vurdering å gjøre endringer i sykehusstrukturen eller oppgavefordeling mellom sykehusene, men vi må sørge for at det er godt utredet grunnlag. Det vi ser i dag er at nedleggelse styres ut fra hva som gir lavest kostnader for helseforetakene isolert sett, ikke for helse-Norge eller samfunnet som helhet.


• Les saken i Nationen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar