onsdag 8. desember 2010

Helse Nord: Har snudd i traumesaka


NRK NORDLAND Helse Nord snur og foreslår at alle sykehus med kirurgisk akuttberedskap skal kunne stabilisere og utføre livreddende behandling på alvorlig skadde pasienter.

Sykehusene i Tromsø og Bodø skal utføre den endelige behandlingen som traumepasientene trenger. Dette foreslår adm.dir. i Helse Nord RHF i sin sak til styret i Helse Nord.

Styret skal behandle forslaget 14. desember.

- Forslaget, som vi er enige med arbeidstakernes representanter om, gir alvorlig skadde pasienter et kvalitetsmessig godt tilbud. Alle sykehus som i dag har det beholder kirurgisk akutt beredskap. Forslaget til traumesystem betyr en opprustning på alle nivå, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars H. Vorland.

I Nordland er det bare sykehuset i Vefsn som ikke har kirurgisk akuttberedskap.

Nytt forslag etter høringsrunde
Etter en høringsrunde, der det kom inn 68 høringssvar, legger i Helse Nord fram et nytt forslag til traumesystem i Helse Nord. Formålet med traumesystemet er å bedre behandlingstilbudet til alvorlig skadde pasienter og å redde liv.

Traumeomsorgen styrkes
Dersom styret i Helse Nord RHF i sitt styremøte den 14. desember vedtar saken, er dette en seier for befolkningen i Nord-Norge. Det sier de konserntillitsvalgte i Helse Nord i en uttalelse.

– Dette gir trygghet for befolkningen og fagmiljøet i Nord-Norge. Vi mener dette viser en systematisk prosess der administrasjonen, fagmiljøet og tillitsvalgte jobber godt sammen. Og at i tillegg til en bred offentlig høring, gir det grunnlag for gode beslutninger.

Få alvorlig skadde
I Nord-Norge er det relativt få alvorlig skadde pasienter, om lag 130 hver år. En alvorlig skadd pasient trenger avansert medisinsk behandling. Dette krever et team av spesialiserte leger og annet helsepersonell som er avhengig av å trene jevnlig på ferdighetene, skriver Helse Nord.

Ingen sykehus i Helse Nord oppfyller i dag fullt ut de nasjonale kravene til traumebehandling.

Mange protester
Det kom mange protester blant annet fra fagmiljøet ved Sandnessjøen Sykehus da de første planene ble kjent. Lite demokratisk og unødig hastverk, kalte kommuneoverlegene på Helgeland forslaget.

Men i dag er de hovedtillitsvalgte veldig fornøyd. Det sier hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Helse Nord, Fredrik Sund.
–Vi er veldig fornøyd med snuoperasjoen og dette er en seier for folk i Nord-Norge som får traumeomsorg tilgjengelig i siitt nærmiljø i lokalsykehusene, og støtter Helse Nord i dette.

– De sykehusene som i dag har akuttkirurgisk beredskap skal være i stand til å ta imot og behandle en alvorlig skadd pasient og det er en klar styrking av traumeomsorgen i forhold til det forrige forslaget.

– Hvor viktig har fagforeningene vært i denne saken?
– Jeg synes at vi har et veldig bra samarbeid, og vi jobber godt opp mot administrasjonen og føler at vi har god innflytelse i denne saken.

Viktig med rask behandling
Det er nødvendig å få et helhetlig system som sikrer alvorlig skadde pasienter best og raskest mulig behandling.

En viktig premiss er at den alvorlig skadde raskest mulig skal fraktes rett fra skadested til det sykehuset som kan gi endelig behandling, uten unødvendige stopp på veien, skriver Helse Nord i sin pressemelding.

Derfor foreslås det at de om lag 130 alvorlig skadde pasientene per år skal få sin behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø. Dette er i stor grad det som faktisk skjer i dag også.

Lokalsykehusene bedre rustet
Hverdagstraumatologien, dvs. den altoverveiende delen av skadebehandling i sykehusene, skal fortsatt utføres i lokalsykehusene. Dette er for eksempel brudd- og kuttskader og ortopediske bløtdelsskader.

Med de krav som stilles og den kompetanseheving som skal skje vil lokalsykehusene bli bedre rustet til å håndtere sine oppgaver, skriver Helse Nord.

• Les saken på NRK Nordlands sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar