torsdag 2. desember 2010

Nedlegging av føde og ortopedi i Sogn og Fjordane: Sp setter sin lit til helseministeren


NATIONEN Kort tid før høringsfristen til Nasjonal helseplan går ut, ender en av Norges bitreste sykehusstrider på helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsens bord.

Styret i helseforetaket Helse Vest vedtok i går å legge ned fødetilbud og ortopeditilbud ved sykehusene i Nordfjord og Lærdal.

Vedtaket var ventet - Helse Førde, som driver sykehusene i Sogn og Fjordane, hadde gått inn for det. Det var små endringer i forhold til forslaget fra Helse Førde, men det ble vedtatt at fødende fra Nordfjord i framtida må dra til Volda, en kjøretur på 40 kilometer, og slipper de 102 kilometerne det tar til Førde.

Hard kamp
Vedtaket må godkjennes av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) før det trer i kraft. Det er foreløpig siste spiker i kista til et tilbud mange aktører har kjempet hardt for å beholde.

Deriblant Senterpartiet. Både Erling Sande, som er Sps stortingsmann fra Sogn og Fjordane, og Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe har tidlig, gjentatt og ofte sagt at nedleggings-/omleggingssaker som den som rammer sykehustilbudet i Nordfjord og Lærdal må tas til Stortinget for behandling før de blir endelig iverksatt. Kontroversen har også stått sentralt når partileder Liv Signe Navarsete med en hel del forbehold utvidet listen over saker Sp kan bryte regjeringssamarbeidet på, til å inkludere en vesentlig svekking av lokalsykehusene.

Regjeringsomkamp
Sande, som var først ute med antydninger om at Sp burde revurdere regjeringsdeltakelsen ved neste korsvei hvis de ikke fikk mer gjennomslag i lokalsykehussaken, håper saken kan vinnes internt i regjeringen.
- Helse Vests vedtak var som ventet. Men vi mener denne saken er politisk, og ikke kan avgjøres uten at det har vært drøftet i regjeringen mellom regjeringspartiene. Det vil være regjeringen som bærer ansvaret for de endringene som skjer. Vi i Sp har sagt hva som er vår posisjon, så får vi se hva statsråden mener, sier Sande.

- Tidligere har budskapet vært at slike nedleggingssaker må diskuteres i Stortinget, ikke bare i regjeringsapparatet. Har dere gått bort fra det?
- Vi mener at fødeplanene til de ulike helseforetakene skal være en del av det nasjonale helseplanarbeidet. Det er veldig uheldig hvis det foretas strukturendringer i foretakene før de planene er til drøfting i Stortinget. Det er vår posisjon.

Ap-skepsis
Om Strøm-Erichsen selv ikke har vært veldig konkret i sine uttalelser, har hennes statssekretær Robin Martin Kåss (også Ap) vært noe klarere. Han har ved flere anledninger sagt at enkeltsaker fortsatt er en sak for helseministeren. Stortinget skal se på de mer overordnete problemstillingene, ifølge Kåss. Sande mener imidlertid fortsatt at det er naturlig at Sp og deres meningsfeller i SV får gjennomslag internt i regjeringen i denne saken.

- Ja, jeg legger til grunn at når Stortinget skal behandle en nasjonal helseplan som blant annet skal omtale fødetilbudet, kan det ikke være sånn at det foreligger vedtak om nedlegging av samme fødetilbud.

- Du mener ministeren bør sitte på denne saken til Stortinget har behandlet helseplanen?
- Det kommer an på. Sp har signalisert sitt syn her, vi er mot omstruktureringen. Hvis det blir konklusjonen hos regjeringen, vil saken være en annen. Da skjer jo ikke disse store omstruktureringen, og da er det ikke nødvendig å koble på Stortinget.

Sp-ordfører stemte for
Gerd Dvergsdal, Sp-ordfører fra Jølster i Sogn og Fjordane, sitter i styret til Helse Vest. Hun stemte for nedleggingen, og står fast ved at det var riktig.

- Jeg er styremedlem. Det er den hatten jeg har. Helsetilbudet i Sogn og Fjordane må være robust til å tåle de omleggingene vi vet kommer, sier Dvergsdal.

Sps og SVs krav om stortingsbehandling mener hun er overflødig. Stortinget har ifølge henne allerede sagt sitt gjennom stramme budsjettbevilgninger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar