søndag 19. desember 2010

Åpent brev til KrFs partileder Dagfinn Høybråten


LESERINNLEGG I TIDENS KRAV Som partileder i Kristelig Folkeparti har du engasjert deg offentlig i sykehusdebatten på Nordvestlandet med standpunkt om å bygge nytt lokalsykehus i Molde. Du har blant annet blitt intervjuet på riks-TV og tatt saken opp i spørretimen i Stortinget.

Vi i KrF lokalt synes det er prisverdig at vår partileder står opp for bevaring av gode og desentraliserte sykehustjenester i lokalsamfunnet. Det er helt i tråd med partiets politikk!

Som partileder regner jeg også med at du mener noe, ikke bare om Molde sitt sykehustilbud, men også om hvordan dette skal ivaretas for Nordmøres befolkning og for Distrikts-Norge generelt. Til din orientering så utgjør sykehusene i Molde og Kristiansund ett foretak i sykehussammenheng.

Det har i mange år foregått en uforsvarlig og kynisk årelating av Nordmøres sykehus i Kristiansund. Sentrale oppgaver og funksjoner har blitt flyttet til Molde. Ikke uten kamp - ja, til dels svært høylytte protester har det avstedkommet. Men vi har stort sett talt for døve ører. Kjøttvekta med god hjelp av helsebyråkrater har avgjort, og kanskje med taus akklamasjon fra deler av befolkningen i fylket litt lengre sør. Også enkelte tillitsvalgte i KrF på regionalt nivå (riktignok ikke alle) har bidradd til slik flytting. Noe av det siste foretaksstyret har vedtatt er flytting av fødeavdeling og akuttkirurgi fra Kristiansund til Molde. Kristiansund sykehus har i dag barneavdeling. Det har ikke Molde sykehus - enn så lenge! Dette var også KrFs representant i foretaksstyret med på å trumfe igjennom!

Denne kampen kan du ikke ha unngått å ha registrert! Som tidligere helseminister ville din støtte for bevaring av et fullverdig sykehus på Nordmøre blitt lagt merke til og vært en god støtte for oss på Nordmøre som har halvparten av befolkningen i foretaksområdet. Men nå er du på banen - og da synes jeg du i full offentlighet (som du har gjort i forhold til Molde lokalsykehus) kan gå ut og tydeliggjøre KrF sitt standpunkt også når det gjelder sykehusløsning for Nordmøre. Jeg har tre spørsmål til deg:

1. Barneavdeling og fødeavdeling på et lokalsykehus henger nøye sammen. Mener du det er god helsepolitikk å legge ned fødeavdelingen på et lokalsykehus med barneavdeling og flytte fødeavdelingen til et lokalsykehus uten barneavdeling?

2. Dersom (eller når) det bygges et nytt Molde lokalsykehus, mener du det kan dimensjoneres slik at det på litt sikt kan overta enda flere oppgaver/funksjoner fra Kristiansund?

3. Dersom økonomiske rammebetingelser sammen med en bred faglig forankring tilsier at regionen Nordmøre og Romsdal med dagens og fremtidens teknologi og kommunikasjon kun bør ha ett felles sykehus. Er det da riktig å legge dette til Molde kommune som er den sydligste kommunen i nedslagsfeltet?

Birger Saltbones,
bystyrerepresentant Kristiansund KrF

• Se leserinnlegget i Tidens krav ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar