søndag 19. desember 2010

KrF: - Legg ned de regionale helseforetakene


KOMMENTAR I ROGALANDS AVIS AV ELLEN SOLHEIM, FYLKESVARAORDFØRER (KRF) ROGALAND

KrF går inn for å avvikle de regionale helseforetakene og har bedt regjeringen fremme forslag for Stortinget om dette. KrF har også bedt regjeringen om omgående å fryse pågående omstillingsprosesser i lokalsykehusene inntil en nasjonal sykehusplan er utarbeidet.

Ved flere anledninger har det blåst opp til storm som følge av de regionale helseforetakenes avgjørelser, som det blant annet gjorde i forbindelse med nevrokirurgisaken ved Stavanger universitetssykehus for få år siden. Uenighet om nedleggelse av lokalsykehus, funksjonsfordelinger eller avvikling av tjenestetilbud, sykehusutbygginger- og sammenslåinger, skaper strid både lokalt og nasjonalt.

Det har også vært betydelig debatt om utviklingen av lønnsnivået til ledere i de regionale helseforetakene. Til eksempel kan nevnes at 46 direktører i Helse Vest RHF tjener til sammen 45 millioner kroner. Administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest ligger på topp lønnsmessig med 1,8 million kroner. Han er helt uenig i at direktørsjiktet i helseforetakene er for stort. KrF mener at direktører som ikke jobber ved sykehusene bør vekk.

Professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark, som har laget en forskningsrapport om økonomi og styring av helseforetakene, sier at lønnsnivået var halvparten den gang det var en direktør ved hvert sykehus. I dag er både direktørlønninger og styrehonorarer tilpasset store forretningskonsern.

Samlet sett har dette bidratt til at de regionale helseforetakene mangler legitimitet for å foreta viktige grep for å sikre hensiktsmessig drift.

KrF mener det er behov for en tydelig politisk styring av spesialisthelsetjenesten, noe som vanskelig har latt seg gjøre innenfor eksisterende styringsmodell. Det er derfor ønskelig å fjerne de regionale helseforetakene, slik at landets 23 lokale helseforetak – som blant annet Helse Stavanger – slipper dette mellomleddet mellom egen institusjon og Helse- og omsorgsdepartementet. Vi mener helseforetakene framstår som godt egnet til å bære et mer helhetlig ansvar for leveranse av spesialisthelsetjenester til befolkningen.

De lokale helseforetakene vil også gjennom dialog med kommunene i sine områder være godt rustet til å sørge for en utforming av tjenestetilbudet på en måte som vil ha tillit i befolkningen. Det blir spesielt viktig når samhandlingsreformen trer i kraft i 2012.

En avvikling av de fire (av opprinnelig fem) regionale helseforetakene vil bidra til forenkling og reduksjon av byråkratiet i helsetjenesten, slik at mest mulig av ressursene kan gå direkte til pasientbehandling. Dermed vil en kunne redusere historisk lange ventelister for undersøkelse, behandling og habilitering/rehabilitering ved våre sykehus.

Helse- og omsorgsdepartementet bør overta noen av oppgavene som de regionale helseforetakene har utført. En plassering av dette ansvaret i departementet vil bidra til sterkere overordnet politisk styring av sykehusene, og vil også kunne gi mer likeverdige helsetilbud i hele landet.

Lokalsykehusene er en viktig del av norsk helsetjeneste. De representerer en trygghetsbase som har sine fortrinn i nærhet, breddekompetanse og lokalkunnskap, slik det også redegjøres for i rapporten av 19. mars 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet, Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede. KrF krever derfor at regjeringen fryser alle prosesser med nedlegging av dagens tilbud. I regjeringens Soria-Moria-erklæring gir regjeringspartiene selv uttrykk for en forståelse av lokalsykehusenes betydning, men dette er ikke blitt fulgt opp i praksis. Derfor må det utarbeides en omforent definisjon av hva et lokalsykehus skal inneholde, for eksempel gjennom å definere minimumskriterier, og det må lages en nasjonal sykehusplan som en del av nasjonal helse- og omsorgsplan.

KrF er også opptatt av å ivareta ideelle og private tilbydere på en bedre måte, slik at pasientene kan gis et best mulig tilbud – ikke oppleve å bli satt ut på anbud. Disse institusjonene har i flere årtier vært leverandører innen somatikk, rusbehandling, psykisk helsevern og habilitering/rehabilitering, og utgjør et viktig supplement og korrektiv til den offentlige helsetjenesten. De bør derfor sikres en sentral rolle i helsesektoren også i framtiden, med langsiktige og forutsigbare rammebetingelser – som gir rom for kompetanseoppbygging og investeringer i bygninger og trygge arbeidsforhold for de ansatte. Ansvaret for disse tjenesteleverandørene bør ligge i departementet, slik at interessekonflikter kan unngås.

Ap hadde i 2001 støtte fra H og Frp da sykehusreformen ble vedtatt i Stortinget. KrF stemte imot. De to høyrepartiene har siden vendt sykehusmodellen ryggen, og dermed tyder mye på at de regionale helseforetakene blir avviklet med et regjeringsskifte etter neste valg.

Det er for øvrig flertall i Stortinget for å legge ned helseforetakene. Men det er et sørgelig faktum at Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet er forpliktet til å forsvare en sykehusmodell som bare Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter stiller seg bak og fortsatt synes å ha tro på.

Buskerud Ap har imidlertid nylig vedtatt å fremme forslag på Aps landsmøte om å fjerne de regionale helseforetakene, som de mener framstår som byråkratiske mellomledd i helsepolitikken. Fylkesleder i Buskerud Ap, Ødegården, mener at samspillet mellom de lokale og regionale helseforetakene og departementet krever for mye administrative ressurser. Samtidig peker han på at systemet gir rom for at helsebyråkrater kan overstyre og trenere politiske beslutninger.

Sterke krefter i Sp er også på linje med KrF i synet på de regionale helseforetakene. Både KrF og SP mener at det trengs en sterkere nasjonal helsepolitikk og mer lokal beslutningsmyndighet, og det er veldig vanskelig å oppnå det med den modellen Ap klamrer seg til. Hvis kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) og nestleder i helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp) mener alvor med den kritikken de har fremmet den siste tiden, så forventer jeg at de stemmer for KrFs forslag om avvikling av de regionale helseforetakene når saken kommer opp i Stortinget.

• Les Solheims kommentar i Rogalands Avis ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar